top

Regulamin rekrutacji

 

SP35 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI

 

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2014/2015:

 

L.p.

Terminy

Rodzaj zadania

Nabór właściwy

1.

 

od 3 marca (poniedziałek) do

14 marca (piątek)

Składanie zgłoszeń do szkół podstawowych obwodowych osobiście przez rodziców (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować.

Do szkoły obwodowej dzieci są przyjmowane                    z urzędu, tzn. że nie podlegają procesowi rekrutacji.

 

2.

 

25 kwietnia (piątek) godz. 12.00

Wywieszenie list uczniów przyjętych do szkół podstawowych z obwodu.

Nabór do szkół spoza obwodu

3.

od 3 marca (poniedziałek) do

 28 marca (piątek)

Składanie do szkół wybranych (spoza obwodu) - wniosek oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów naboru do klas pierwszych przez rodziców (osobiście).

4.

4 kwietnia (piątek) godz.12.00

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych                 i niezakwalifikowanych.

5.

od 4 kwietnia (piątek) do

10 kwietnia (czwartek)

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczny z rezygnacją rodzica w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

6.

25 kwietnia (piątek) godz. 12.00

Wywieszenie list uczniów przyjętych  i nieprzyjętych oraz najniższa liczba punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

7.

do 29 sierpnia (piątek)

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.

Procedura odwoławcza

8.

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9.

do 5 dni od dnia złożenia wniosku                o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia przez komisję rekrutacyjną.

10.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                 w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

10.

7 dni od terminu otrzymania  odwołania

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

11.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.